Dla autorów referatów

Do pobrania:

szablon oświadczenia dla Autora(ów)

Szablon krótkiego bio autora

Szablon slajdu kongresowego do zastosowania w prezentacji

Szanowni autorzy,

W celu usystematyzowania warunków zgłaszania swoich tematów wystąpień podczas X POLSKIEGO KONGRESU ITS (16-17 maja 2017 r., Warszawa) zapraszamy do zapoznania się z poniższymi zasadami zgłaszania i opracowywania abstraktów, artykułów (rozszerzonych abstraktów) w jęz. polskim do „PRZEGLĄD-ITS.pl” oraz prezentacji.

Zachęcamy do przesyłania swoich abstraktów przez przedstawicieli uczelni. Udział w kongresie przedstawicieli uczelni, których referat zostanie zaakceptowany przez Radę Programową PKITS jest bezpłatny. W przypadku referatów z kilkoma współautorami bezpłatny udział dotyczy jednej osoby referującej.

Firmy nie będące sponsorami POLSKIEGO KONGRESU ITS w 2017 r., a których abstrakt został zakwalifikowany zobowiązane są do uiszczenia opłaty za wystąpienie zgłoszone do programu najpóźniej do 10 maja 2017 roku. W przypadku braku płatności wystąpienie zostanie usunięte z programu kongresu. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami zgłoszenia przez firmę prezentacji do programu i ofertą sponsoringową. Więcej na www.pkits.pl w zakładce „sponsoring”.

KALENDARZ DLA AUTORA

Termin nadesłania abstraktu:

27 stycznia 2017 r.

Informacja o zakwalifikowaniu abstraktu:

24 luty 2017 r.

Termin nadesłania bio wraz ze zdjęciem/logo:

31 marca 2017 r.

Termin nadesłania prezentacji:

12 maja 2017 r.

Termin nadesłania artykułów (rozszerzonych abstraktów) w jęz. polskim do „PRZEGLĄD-ITS.pl”:

16 maja 2017 r.

Wszelkie informacje odnośnie POLSKIEGO KONGRESU ITS możecie Państwo znaleźć na stronie www.pkits.pl.

TEMATYKA SESJI

W trakcie tegorocznego kongresu przedstawione zostaną prelekcje i prezentacje między innymi na następujące tematy:

1. Systemy zarządzania ruchem drogowym:

 1. Ocena wdrożeń
 2. Detekcja ruchu
 3. Informacja o warunkach ruchu
 4. Priorytety dla transportu publicznego
 5. Naprowadzanie na wolne, publicznie dostępne miejsca parkingowe, w tym przykrawężnikowe

2. Integracja systemów miejskich i krajowych

3. Równoważenie mobilności

4. Transport publiczny:

 1. Zarządzanie dyspozytorskie transportem publicznym
 2. Systemy informacji dla podróżnych
 3. Systemy współkorzystania (carsharing, ridesharing)
 4. ITS a konkurencyjność transportu publicznego

5. Pobór opłat za korzystanie z dróg i z transportu publicznego:

 1. Pobór opłat za przejazd autostradami, drogami ekspresowymi, mostami i tunelami
 2. Pobór opłat za wjazd do centrum miasta
 3. Wspólny bilet kolej& miejski transport publiczny
 4. Smart ticketing – nowoczesne systemy biletowe
 5. Mobility as a Service (MaaS)

6. Pojazdy autonomiczne i systemy V2X

7. Telematyka kolejowa

8. Prawo i finanse:

 1. Prawo zamówień publicznych w obszarze ITS
 2. Nowe źródła finansowania wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ITS
 3. Partnerstwo Publiczno Prywatne
 4. Normy i standardy w dziedzinie ITS

PRZESYŁANIE ABSTRAKTÓW DO PROGRAMU

Osoby zainteresowanie wystąpieniem podczas kongresu jako prelegent zobowiązane są do przesłania abstraktu jasno określającego problematykę proponowanego referatu i jej związek z tematyką kongresu.

 • Przygotowanie abstraktu

Abstrakt powinien być przygotowany w dwóch wersjach językowych: polskim i angielskim i zawierać się w 1300 znakach ze spacjami.

Do abstraktu należy dołączyć oświadczenie Autora(Autorów), że:

 • planowany referat nie był uprzednio publikowany oraz, że praca została zaaprobowana przez wszystkich współautorów,
 • przenoszą oni na organizatorów konferencji automatycznie i nieodpłatnie wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów.

Abstrakty należy nadsyłać drogą elektroniczną do dnia 27 stycznia 2017 r. na adres e-mail: kongres@itspolska.pl.

 • Akceptacja abstraktów

Nadesłane abstrakty ocenia Rada Programowa Kongresu (skład Rady dostępny na www.pkits.pl). Nadesłane prace będą oceniane pod względem takich wartości, jak nowatorskie przedstawienie i aktualność tematu oraz związek z tematyką Kongresu. Akceptacja abstraktów odbywa się na podstawie opinii 3 recenzentów. Autorzy zaakceptowanych abstraktów mogą otrzymać uwagi recenzentów z propozycjami ich uwzględnienia w przygotowywanym rozszerzonym abstrakcie, referacie i prezentacji

Autor po otrzymaniu akceptacji przyjęcia referatu przez Radę Programową zobowiązany jest do przygotowania i przesłania:

– krótkiego bio ze zdjęciem/logo

– prezentacji

Oraz dodatkowo dla zainteresowanych mówców:

– rozszerzonego abstraktu w jęz. polskim do „PRZEGLĄD-ITS.pl”

Termin informacji o zakwalifikowaniu abstraktu: do 24 luty 2017 r.

 • Abstrakty nie zaakceptowane

Autorzy propozycji opracowania referatów, które nie zostaną zaakceptowane przez Radę Programowa, zostaną poinformowani o tej decyzji bez oceny merytorycznej.

PRZESYŁANIE BIO ZE ZDJĘCIEM/LOGO FIRMY

Każdy autor zobowiązany jest do dostarczenia swojego krótkiego bio (do 250 znaków ze spacjami) wraz ze zdjęciem/logo firmy do zamieszczenia na www.pkits.pl w zakładce „Mówcy”.

Bio wraz z plikami należy nadsyłać drogą elektroniczną do dnia 31 marca 2017 r. na adres e-mail: biuro@pkits.pl.

PRZESYŁANIE PREZENTACJI

Dla ujednolicenia przedstawianych prezentacji prosimy o zastosowanie ogólnego szablonu slajdu kongresowego, gdzie jest miejsce w nagłówku na logo firmy. Inne formaty slajdów nie zostaną dopuszczone do wygłoszenia. Informujemy, że dla każdego autora przeznaczone jest ok. 15 minut. Moderator prowadzący poszczególne sesje jest zobowiązany do pilnowania czasu prezentacji. Przewiduje się umieszczenie wszystkich prezentacji w pliku zamkniętym PDF na stronie www.pkits.pl.

Prezentacje należy nadsyłać drogą elektroniczną do dnia 12 maja 2017 r. na adres e-mail: biuro@pkits.pl.

PRZESYŁANIE ARTYKUŁÓW (ROZSZERZONYCH ABSTRAKTÓW)

w jęz. polskim do „PRZEGLĄD-ITS.PL”

Zachęcamy autorów do przesyłania swojego artykułu (rozszerzonego abstraktu) do zamieszczenia na portalu www.przeglad-its.pl. Artykuł (rozszerzony abstrakt) powinien być przygotowany w języku polskim i zawierać się w ok. 6200 znaków ze spacjami oraz w języku angielskim o wielkości tekstu do 500 znaków ze spacjami.

Artykuł (rozszerzony abstrakt) należy nadsyłać drogą elektroniczną do dnia 16 maja 2017 r. na adres e-mail: pmodelewska@przeglad-its.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem prezydialnym Stowarzyszenia ITS POLSKA (organizator POLSKIEGO KONGRESU ITS), tel. 22 630 99 09, e-mail: kongres@itspolska.pl.

Z poważaniem,

suchorzewski

Wojciech Suchorzewski
Przewodniczący Rady Programowej
Stowarzyszenia ITS POLSKA

litwin

Marek Litwin
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia ITS POLSKA

 Patronat medialny