Dokument bez tytułu

Dane osoby do kontaktu:

Dane uczestnikaZakres uczestnictwa i opłaty

Oferta sponsoringu, partnerstwa i promocjiSuma łącznie brutto:

 

Dane do faktury:

Warunek udziału w kongresie – wpłata dokonana do dnia 17.05.2018 r. Brak wpłaty oraz pisemnej rezygnacji z udziału będzie skutkowało obciążeniem uczestnika 100% kosztami udziału. Wpłata dokonywana na podstawie dokumentu proforma przesłanego przez biuro organizacyjne. Proforma jest jednocześnie potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia uczestnika.


Warunki rezygnacji z udziału w Polskim Kongresie ITS 2018:

rezygnacja z udziału w kongresie musi nastąpić pisemnie na e-mail: biuro@pkits.pl, rezygnacja bezkosztowa – do dnia 15.05.2018, rezygnacja po tym terminie – 100% wartości zamówienia. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w kongresie.
Oświadczam/y, że firma jest/nie jest płatnikiem podatku VAT. Upoważniamy firmę: „M-Events” do wystawienia faktury VAT bez
podpisu odbiorcy oraz do przesłania jej drogą elektroniczą


POBIERZ Kartę zgłoszenia uczestnictwaPatronat medialny