Speakers

Dr Radosław Fellner, Starszy specjalista, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

One of the first drone instructors in the State Fire Service. Co-organizer of the DroneTech World Meeting in Toruń – the largest international event in Poland about unmanned technologies. Member of international research projects: ASSISTANCE, FIRE-IN, SILVANUS.

Mgr Tomasz Goliaszewski, Vertical Market Business Development Director, Hikvision Poland Sp.z o.o.

A graduate of the Technical University of Lodz. Completed faculties in automation and metrology as well as organization and management. Over twenty years of experience in the video monitoring industry. Author of many industry articles. From 2019, Business Development Manager for the vertical ITS/Traffic market at Hikvision Poland.

Currently, Vertical Market Business Development Director in the public sector at Hikvision Poland.

Mgr Paweł Gora, Specjalista ds. Inteligentnych Systemów Transportowych, Fundacja Quantum AI

Scientist and entrepreneur, CEO of the Quantum AI Foundation, ITS specialist in the CoMobility project at the University of Warsaw. Creator of the Traffic Simulation Framework, develops traffic light control algorithms in the TensorCell research group.

Dr inż. Marek Litwin, ITS POLSKA

Prezes Zarządu i współzałożyciel Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe „ITS Polska” oraz Klastra Inteligentnych Systemów Transportowych, w którym pełni funkcję wiceprezesa. Stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie Torontońskim (Kanada), tytuł magistra inżynieria na Wydziale Inżynierii Lądowej, Politechniki Warszawskiej w specjalności Inżynieria Komunikacyjna. Dr inż. Marek Litwin posiada pełne uprawnienia (licencję) inżyniera zawodowego Prowincji Ontario w Kanadzie i specjalizuje się w dziedzinie planowania transportu i systemów komunikacyjnych, w tym Inteligentnych Systemów Transportowych. Zawodowe szlify kariery inżyniera zdobył przy projektach realizowanych w Polsce, Danii, Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA, Hong-Kongu i Indonezji pracując w zespołach międzynarodowych firm projektowych. Do jego najważniejszych zrealizowanych projektów należy zaliczyć rozbudowę lotniska im. Pearsona w Toronto, budowę nowego lotniska w Hong-Kongu, rozbudowy systemów ITS COMPASS i RESCUE w Toronto, planowanie systemu komunikacji publicznej YRTP z priorytetami w ruchu miejskim w Region of York (Ontario). Dr inż. Marek Litwin pracował też jako konsultant Banku Światowego – rezydent w Departamencie Planowania Strategicznego i Polityki Transportowej Ministerstwa Transportu nad dokumentami strategicznymi Rządu RP w zakresie Narodowej Strategii Rozwoju Transportu. W 2013 roku objął funkcję przewodniczącego zespołu stałych ekspertów przy Zespole Parlamentarnym ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych. Dr inż. Marek Litwin posiada także doświadczenie w pracy akademickiej, które zdobył pracując na Uniwersytecie Torontońskim i Politechnice Warszawskiej, jest autorem wielu publikacji prezentowanych na renomowanych konferencjach krajowych i zagranicznych.

Mgr inż. Krzysztof Łakota, Kierownik Działu Sterowania Ruchem w Rzeszowie, Gmina Miasto Rzeszów – Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie

Od 19 lat związany z Gminą Miasto Rzeszów – Miejskim Zarządem Dróg w Rzeszowie. Odpowiedzialny za realizację projektu pn. „Rzeszowski Inteligentny System Transportowy” w zakresie budowy oraz rozbudowy Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym.

Grzegorz Malec, Stanowisko Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

Grzegorz Malec – 43 lat, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. Od lat związany z branżą transportową. Od 2004 roku pracował w Dziale Transportu Zbiorowego, a następnie Biurze Transportu Zbiorowego Urzędu Miasta Lublin.
Od 2009 roku zatrudniony w Zarządzie Transportu Miejskiego w Lublinie. W 2010 roku został kierownikiem Działu Przewozów i Rozwoju Sieci Komunikacyjnej ZTM,
a dwa lata później zastępcą dyrektora ds. przewozów. W 2013 roku został dyrektorem. Współodpowiedzialny za wdrożenie jednego z największych projektów transportowych realizowanych przy współudziale środków unijnych
tj. „Zintegrowanego Systemu Miejskiego Transportu Publicznego
w Lublinie”. Promuje ekologiczne rozwiązania transportowe, dzięki którym miasto Lublin po raz kolejny uzyskało tytułu Laureata m.in. w konkursie Eco Miasto. Odbył szereg kursów i szkoleń m.in. w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Mgr Adrian Mazur, Dyrektor Departamentu Strategii Transportu, Ministerstwo Infrastruktury

Works in the Ministry responsible for transport since 2009, coordinating the implementation of the ITS Directive and the TEN-T network in Poland.

Co-author of the Strategy for Sustainable Transport Development until 2030.

Project manager of the AV-PL-ROAD project.

Coordinator of cooperation with the network of transport research institutes Poltrin.

He has extensive experience in development of strategies and policies, international negotiations, sustainable mobility and digitization of transport, as well as project management.

He holds an MBA degree.

Mgr inż. Wiktor Pabian, Kierownik Działu Zarządzania Inteligentnymi Systemami Miasta w ZDiK Tarnów, Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie

Absolwent AGH w Krakowie, kierunek elektronika. Doświadczony manager IT, specjalizujący się w prowadzeniu projektów informatycznych i kreowaniu rozwoju biznesu. W latach 2008-2016 – Dyrektor Generalny ZETO S.A. w Tarnowie. Pomysłodawca i koordynator kilkudziesięciu projektów informatycznych z zakresu integracji systemów informatycznych, sieci komputerowych i rozwoju oprogramowania. Kierujący ze strony Gminy Miasta Tarnowa projektem: „Uruchomienie Systemu ITS w Tarnowie”.

Piotr Rama, Zastępca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych, Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.

Mr Piotr Rama is a graduate of the Poznań University of Technology, Faculty of Machines and Transport, specializing in road transport and combustion engines. He has been associated with the Miejski Zaklad Komunikacji in Torun since 2005, where he started working as a workshop master. From 2007, he worked as Director for Technical and Operational matters. Since 2012 appointed as Deputy President of the Management Board for Technical and Operational matters. Has a certificate of professional competence in road passenger transport. Valued for knowledge and practical skills in the field of public transport. Privately, he is a happy husband and father of three sons, Piotr, Szymon and Dawid. A lover of mountains, skis and expeditions with loved ones.

Paweł Rydzyński, Koordynator ds. Rozwoju Projektu, InnoBaltica Sp. z o.o.

An expert on the public transport, co-author of several dozen study documents in the field of transport. Author of several hundred publications on transport in the trade and general press. President of the Transport Economics Association.

Mgr inż. Jakub Stefaniak, Kierownik Działu Analiz, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

A graduate of transport faculty on Warsaw University of Technology. Since 2010 has been an employee of the PTA in Warsaw. In 2015 became the project manager of the data warehouse implementation project at ZTM. Currently he is the head of the analysis department i.a. responsible for system maintenance.

Marcin Stefański, Prezes Zarządu, InnoBaltica Sp. z o.o.

A long-time lecturer in computer science, information society, e-administration. Co-author of the book “Economic IT”, Pomeranian Voivodeship Development Strategy, Regional Strategic Programs, Pomeranian Smart Specializations.

Prof. Wojciech Suchorzewski, Przewodniczący Rady Programowej

Urodził się w 1933 r., prof. zwycz., kierownik Zakładu Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Warszawskiej (1986-2003), konsultant niezależny. Posiada ponad 50 lat doświadczenia w projektowaniu, studiach, badaniach i nauczaniu inżynierii komunikacyjnej, z koncentracją na planowaniu systemów transportu miejskiego, regionalnego i krajowego oraz inżynierii ruchu drogowego. Świadczy usługi konsultingowe dla instytucji samorządowych, krajowych i międzynarodowych w zakresie polityki transportowej, strategicznego planowania oraz programowania transportu i inwestycji oraz studiów wykonalności. Jego doświadczenie obejmuje udział w projektach Unii Europejskiej, OECD, Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (ECMT), Banku Światowego, EBOR, UNDP i JICA oraz ponad 5 lat pracy w United Nations Centre for Human Settlements (Habitat). Dorobek obejmuje ponad 300 publikacji i referatów przedstawionych na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz kilkadziesiąt opracowań studialnych/planistycznych, projektowych i ekspertyz. W okresie ostatnich 20 lat przeważająca część dorobku dotyczy problematyki polityki transportowej i planowania transportu w skali europejskiej, krajowej, regionalnej i lokalnej. Aktywny członek wielu organizacji: TUP i SITK, członek Krajowej Rady ds. Autostrad (od 1999r., przewodniczący od 2006r.), członek Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej, Komisji Architektoniczno-Urbanistycznych – Głównej oraz Miejskiej m. st. Warszawy, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Transportu Społecznej Rady Narodowego Programu Kontroli Emisji powołanej w 2009 roku.

Paweł Szymański, Dyrektor Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych, Urząd Lotnictwa Cywilnego

Director of the Department of Unmanned Aircraft at the Civil Aviation Authority since May 2017, responsible for legislation, supervision over operations and safety issues related to unmanned aviation in Poland.

Mgr Tomasz Tosza, Zastępca dyrektora, Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie

Political scientist, reporter, columnist, lectures on BRD at the Bialska Academy. He was responsible for the reconstruction of roads and public spaces in Jaworzno and the implementation of the ZERO Vision – Jaworzno was nominated for the first European safety road award by the European Commission

Mgr Dominik Weder, Specjalista ds. Rozwiązań Smart City, Sprint S.A.

In Sprint since 2014. Cooperates with local governments within ITS/Smart City area. Specialises in traffic management and safety systems, as well as software solutions tailored to the individual needs of cities and its citizens.

dr inż. Ewa Wolniewicz-Warska, Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.

Ewa Wolniewicz-Warska studied automation and electricity at the Technical University of Warsaw. From the same University she received her doctorate degree for application of mathematics to solve large electric circuits. After several years’ experience in R&D institute she worked in IT Department of the Ministry of Finance. Since 1999 she was responsible for sales in the biggest Polish ICT companies. Currently she holds the position of Head of in Kapsch Telematic Services. BCC expert in intelligent transportation systems and electromobility. Active also in the areas of public procurement and implementation of IT solutions in public administration.

Dr Zbigniew Wyszogrodzki, Prezes Zarządu MZK w Toruniu, Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.

Graduate of Electrical Faculty of Gdańsk University of Technology. He obtained a Ph.D. degree at the same university in 2004. Graduate of Executive MBA course (GFKM, BCC, Erasmus University Rotterdam) and several postgraduated studies (environmental protection, organization and management, gas turbines and combined gas – steam systems). He passed state examination for candidates for members of supervisory boards of state-owned companies. Translator of technical English language and energy auditor. Author of hundreds of energy audits, dozen of scientific and technical publications in the field of power engineering and many advisory studies on energy saving and optimization of energy media supply.

ORGANIZATOR

DO YOU WANT TO PARTICIPATE
IN THE 15TH EDITION OF THE POLISH ITS CONGRESS?

REGISTER