Szanowni Państwo,

Jak co roku, zapraszamy do udziału w kolejnym POLSKIM KONGRESIE ITS. Na X Kongresie, między innymi, podsumowano wyniki działalności Stowarzyszenia ITS POLSKA w pierwszej dekadzie jego istnienia. Kolejny, XI Kongres, który odbędzie się w dniach 22-23 maja 2018 roku, stanowi otwarcie drugiej dekady działalności naszego Stowarzyszenia.

Analiza obecnej sytuacji w rozwijaniu rozwiązań ITS i ich wdrażaniu doprowadziła do wniosku, że jako wiodące tematy uznać należy: (i) rozwój współpracujących inteligentnych systemów transportowych (C-ITS) i (ii) wdrażanie w Polsce dostępnych rozwiązań/technologii ITS we wszystkich gałęziach transportu. Skrót C-ITS dotyczy „Współpracujących, europejskich inteligentnych systemów transportowych” (European Cooperative Intelligent Transport Systems). Chodzi tu o pojazdy współpracujące, połączone i zautomatyzowane (V2I i V2V) oraz systemy umożliwiające ich wykorzystanie. Strategię UE dotyczącą skoordynowanego wdrażania C-ITS sformułowano w Komunikacie Komisji Europejskiej COM(2016) 766 final z dn. 30.11.2016 r.*. Strategia ma na celu uniknięcie rozdrobnienia rynku wewnętrznego w obszarze C-ITS i stworzenia synergii między różnymi inicjatywami. Odnosi się ona, m.in., do bezpieczeństwa cybernetycznego, ochrony danych (zagadnienie szczególnie ważne w kontekście akceptacji społecznej) i interoperacyjności. Prace wykonane w latach 2014-2017 podsumowano w raportach: C-ITS Platform reports: Phase I (I.2016)** i Phase II (IX.2017)***. Nie ulega wątpliwości, że jest konieczne bardziej aktywne, niż dotąd, włączenie się środowisk i podmiotów sektora publicznego i prywatnego w działania dotyczące C-ITS. Mamy nadzieję, że XI Kongres będzie dobrą okazją do wymiany informacji o C-ITS i dyskusji na temat intensyfikacji działań w tym zakresie.

*) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Społeczno-Ekonomicznego i Komitetu Regionów: Europejska strategia na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych.

**) https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/its/doc/c-its-platform-final-report-january-2016.pdf

***) https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2017-09-c-its-platform-final-report.pdf

Drugi makro-temat XI POLSKIEGO KONGRESU ITS, to ocena sytuacji w rozwijaniu i wdrażaniu elementów ITS w gałęziach transportu w Polsce. Chodzi nie tylko o informacje o dostępnych rozwiązaniach/technologiach, ale także stopniu ich wykorzystania. Konieczna jest identyfikacja barier powodujących, np. ograniczony wciąż zakres wdrażania znanych od lat rozwiązań w dziedzinach takich, jak zarządzanie ruchem drogowym.

Podobnie, jak w poprzednich latach, kierujemy nasze zaproszenie do uczestnictwa w XI POLSKIM KONGRESIE ITS do sektora publicznego i prywatnego, w tym świata nauki. W załączniku przedstawiamy szeroką listę tematów, które należy brać pod uwagę. Sprecyzowanie programu, w tym podział na sesje, nastąpi po analizie zgłoszonych propozycji referatów i wystąpień. Jak w latach poprzednich, przewidywane są sesje tematyczne oraz dyskusje panelowe. Uwzględniając uwagi i postulaty zgłaszane przez uczestników ostatniego kongresu, zamierzamy przeznaczyć więcej czasu na udział w dyskusji wszystkich uczestników.

Serdecznie zapraszamy

suchorzewski

Wojciech Suchorzewski
Przewodniczący Rady Programowej
Stowarzyszenia ITS POLSKA

litwin

Marek Litwin
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia ITS POLSKAPatronat medialny