Mówcy

Do pobrania:

 

Szanowni autorzy,

W celu usystematyzowania warunków zgłaszania swoich tematów wystąpień podczas XII POLSKIEGO KONGRESU ITS (22-23 maja 2019 r., Warszawa) zapraszamy do zapoznania się z poniższymi zasadami zgłaszania i opracowywania abstraktów oraz prezentacji.

Zachęcamy do przesyłania swoich abstraktów przez przedstawicieli uczelni. Udział w kongresie przedstawicieli uczelni, których referat zostanie zaakceptowany przez Radę Programową PKITS jest bezpłatny. W przypadku referatów z kilkoma współautorami bezpłatny udział dotyczy jednej osoby referującej.

Firmy nie będące sponsorami POLSKIEGO KONGRESU ITS w 2019 r., a których abstrakt został zakwalifikowany zobowiązane są do uiszczenia opłaty za wystąpienie zgłoszone do programu najpóźniej do 15 maja 2019 roku. W przypadku braku płatności wystąpienie zostanie usunięte z programu kongresu. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami zgłoszenia przez firmę prezentacji do programu i ofertą sponsoringową. Więcej na www.pkits.pl w zakładce „sponsoring”.

 

KALENDARZ DLA AUTORA

Termin nadesłania abstraktu:

14 marca 2019

Informacja o zakwalifikowaniu abstraktu:

31 marca 2019

Termin nadesłania bio wraz ze zdjęciem/logo:

15 kwietnia 2019

Termin nadesłania prezentacji:

17 maja 2019

Wszelkie informacje odnośnie POLSKIEGO KONGRESU ITS możecie Państwo znaleźć na stronie www.pkits.pl.

 

TEMATYKA SESJI

W trakcie tegorocznego kongresu przedstawione zostaną prelekcje i prezentacje między innymi na następujące tematy:

 • Integracja/współpraca systemów zarządzania ruchem na drogach krajowych i samorządowych
 • Rola ITS w realizacji celów zrównoważonego rozwoju:
  • zrównoważonej mobilności,
  • ochrony środowiska, w tym redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz niskiej emisji.
 • Systemy poboru opłat
 • Rola ITS w obsłudze elektromobilności
 • Pojazdy zautomatyzowane i autonomiczne
 • Rola ITS w doskonaleniu/rozwijaniu systemów dostaw ładunków
 • Systemy ITS wspierające bezpieczeństwa transportu (transport security)
 • Technologia satelitarna jako narzędzie ITS
 • Efektywność ekonomiczna i finansowanie projektów ITS
 • Bariery prawne i finansowe we wdrażaniu rozwiązań ITS
 • Wykorzystanie SLA (Service Level Agreement) i KPI )Key Performance Indicators) w projektowaniu i zarządzaniu rozwiązaniami ITS
 • Cyber-bezpieczeństwo (bezpieczeństwo teleinformatyczne) i prywatność, jako kluczowe wyzwania przy wdrażaniu rozwiązań ITS
 • ITS i BIG DATA – korzyści i zagrożenia

Sformułowanie listy tematów nie wyklucza referatów i wystąpień dot. tematów nie objętych tą listą. Jak to podkreślono w słowie wstępnym, ostateczny program Kongresu zostanie dostosowany do tematyki zgłoszonych referatów i wystąpień.

 

PRZESYŁANIE ABSTRAKTÓW DO PROGRAMU

Osoby zainteresowanie wystąpieniem podczas kongresu jako prelegent zobowiązane są do przesłania abstraktu jasno określającego problematykę proponowanego referatu i jej związek z tematyką kongresu.

Przygotowanie abstraktu

Abstrakt powinien być przygotowany w dwóch wersjach językowych: polskim i angielskim i zawierać się w 1300 znakach ze spacjami.

Do abstraktu należy dołączyć oświadczenie Autora(Autorów), że:

 • planowany referat nie był uprzednio publikowany oraz, że praca została zaaprobowana przez wszystkich współautorów,
 • przenoszą oni na organizatorów konferencji automatycznie i nieodpłatnie wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów.

Abstrakty należy nadsyłać drogą elektroniczną do dnia 28 lutego 2019 r. na adres e-mail: kongres@itspolska.pl.

Akceptacja abstraktów

Nadesłane abstrakty ocenia Rada Programowa Kongresu (skład Rady dostępny na www.pkits.pl). Nadesłane prace będą oceniane pod względem takich wartości, jak nowatorskie przedstawienie i aktualność tematu oraz związek z tematyką Kongresu. Akceptacja abstraktów odbywa się na podstawie opinii 3 recenzentów. Autorzy zaakceptowanych abstraktów mogą otrzymać uwagi recenzentów z propozycjami ich uwzględnienia w przygotowywanym rozszerzonym abstrakcie, referacie i prezentacji

Autor po otrzymaniu akceptacji przyjęcia referatu przez Radę Programową zobowiązany jest do przygotowania i przesłania:

– krótkiego bio ze zdjęciem/logo

– prezentacji

Termin informacji o zakwalifikowaniu abstraktu: do 31 marca 2019 r.

Abstrakty nie zaakceptowane

Autorzy propozycji opracowania referatów, które nie zostaną zaakceptowane przez Radę Programowa, zostaną poinformowani o tej decyzji bez oceny merytorycznej.

 

PRZESYŁANIE BIO ZE ZDJĘCIEM/LOGO FIRMY

Każdy autor zobowiązany jest do dostarczenia swojego krótkiego bio (do 250 znaków ze spacjami) wraz ze zdjęciem/logo firmy do zamieszczenia na www.pkits.pl w zakładce „Mówcy”.

Bio wraz z plikami należy nadsyłać drogą elektroniczną do dnia 15 kwietnia 2019 r. na adres e-mail: biuro@pkits.pl.

 

PRZESYŁANIE PREZENTACJI

Dla ujednolicenia przedstawianych prezentacji prosimy o zastosowanie ogólnego szablonu slajdu kongresowego, gdzie jest miejsce w nagłówku na logo firmy. Inne formaty slajdów nie zostaną dopuszczone do wygłoszenia. Informujemy, że dla każdego autora przeznaczone jest ok. 15 minut. Moderator prowadzący poszczególne sesje jest zobowiązany do pilnowania czasu prezentacji. Przewiduje się umieszczenie wszystkich prezentacji w pliku zamkniętym PDF na stronie www.pkits.pl.

Prezentacje należy nadsyłać drogą elektroniczną do dnia 17 maja 2019 r. na adres e-mail: biuro@pkits.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem prezydialnym Stowarzyszenia ITS POLSKA (organizator POLSKIEGO KONGRESU ITS), e-mail: kongres@itspolska.pl.