10 lat PKiTS

POLSKI KONGRES ITS  Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych
X jubileuszowa edycja, 16-17 maja 2017 r., Warszawa

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA już od dziesięciu lat, wspólnie z dynamicznie rozwijającą się branżą współtworzy rynek ITS w Polsce, czyli niemal od samego początku jego istnienia.

POLSKI KONGRES ITS na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń w sektorze transportu w Polsce i Europie. Rokrocznie przyciąga uwagę krajowych i zagranicznych ekspertów-mówców jak i uczestników, którzy widzą w nim szansę na promocję swoich osiągnięć, nowych rozwiązań i trendów.

Od lat propozycja programowa POLSKIEGO KONGRESU ITS obejmuje szeroki wachlarz zastosowań ITS. Wśród tematów znajdują się zarówno zagadnienia popularne, wynikające z planów inwestycyjnych w Polsce, takich jak systemy zarządzania ruchem oraz poboru opłat na drogach krajowych, jak i budzące wciąż zainteresowanie zagadnienia takie, jak technologie stosowane w transporcie publicznym. Kontynuujemy dyskusje na temat kolejnictwa, ruchu lotniczego, a także poruszamy zagadnienia nowe na rynku ITS, takie jak zarządzanie popytem na transport w miastach.

Prestiżowe grono uczestników zebranych podczas jednego wydarzenia, jakim jest POLSKI KONGRES ITS, tworzy unikalną szansę wymiany doświadczeń i zaprezentowania swoich produktów podmiotom działającym w branży ITS. Pozwala jednocześnie na wykorzystanie szansy nawiązania wartościowych kontaktów i pogłębienia współpracy między środowiskami związanymi z nauką i praktyką.

Rokrocznie w POLSKIM KONGRESIE ITS uczestniczą reprezentanci z firm związanych z inteligentnymi systemami transportowymi, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej z całej Polski. Na POLSKI KONGRES ITS zgłaszają się również zagraniczni przedstawiciele z firm i instytucji z Europy (np. Niemcy, Czechy, Słowacja, Norwegia, Szwecja, Austria, Dania, Belgia, Hiszpania, Włochy, Ukraina, Litwa, Rosja, Turcja) oraz Azji (Korei).

Warto podkreślić, że od 2013 r. udział reprezentantów sektora samorządowego jest bezpłatny, co ma znaczący wpływ na wzrost zainteresowania kongresem przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Inspektoraty Transportu Drogowego, Zarządy Dróg Miejskich, Powiatowych, Wojewódzkich, Urzędy Marszałkowskie, Miast, Województw, Powiatów, Miejskie Zakłady etc. Jest to wspólny sukces całej branży ITS oraz członków ITS POLSKA zaangażowanych w powodzenie naszego wydarzenia.

Wykres: Zestawienie ogólnej liczby uczestników wraz ze wskazaniem udziału przedstawicieli samorządów w POLSKIM KONGRESIE ITS w latach 2008-2016.

Od lat POLSKIEMU KONGRESOWI ITS patronują: ERTICO ITS Europe, ITS Nationals, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Sejmowa Komisja Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Polska Akademia Nauk, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Górnośląski Związek Metropolitalny, Prezydenci Miast Wojewódzkich oraz Marszałkowie Województw.


Rok 2017 w sposób szczególny zapisze się w kalendarzu branży inteligentnych systemów transportowych z uwagi na dwa jubileusze: dziesięciolecie istnienia ITS POLSKA oraz 10. edycję POLSKIEGO KONGRESU ITS – Inteligentnych Systemów Transportowych, który odbędzie się w terminie 16-17 maja 2017 r. w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie.

Ten podwójny jubileusz odbywa się w dość szczególnym momencie rozwoju ITS w Polsce. Po pierwsze wchodzimy w nowy okres programowania unijnego w Horyzoncie 2020, który zasili budżetem zarówno nowe projekty, jak i rozbudowę istniejących systemów. Po drugie, wchodzimy w okres większego zrozumienia konieczności budowy własnych, krajowych rozwiązań technologicznych i kompetencyjnych w zakresie inteligentnego transportu. Perspektywa unijna 2020 daje nam więc ogromną szansę na zwiększenie potencjału gospodarczego Polski, w szczególności na to aby ITS stało się naszą narodową specjalnością.

Założono, że w tegorocznym programie kongresu referaty dotyczyć będą następujących tematów: Systemy zarządzania ruchem drogowym (ocena wdrożeń, detekcja ruchu, informacja o warunkach ruchu, priorytety dla transportu publicznego, naprowadzanie na wolne, publicznie dostępne miejsca parkingowe, w tym przykrawężnikowe), integracja systemów miejskich i krajowych, równoważenie mobilności, transport publiczny (zarządzanie dyspozytorskie transportem publicznym, systemy informacji dla podróżnych, systemy współkorzystania [carsharing, ridesharing], ITS a konkurencyjność transportu publicznego), pobór opłat za korzystanie z dróg i z transportu publicznego (pobór opłat za przejazd autostradami, drogami ekspresowymi, mostami i tunelami, pobór opłat za wjazd do centrum miasta, wspólny bilet kolej& miejski transport publiczny, smart ticketing – nowoczesne systemy biletowe, mobility as a Service [MaaS]), pojazdy autonomiczne i systemy V2X, telematyka kolejowa oraz prawo i finanse (prawo zamówień publicznych w obszarze ITS, nowe źródła finansowania wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ITS, Partnerstwo Publiczno Prywatne, normy i standardy w dziedzinie ITS).

ORGANIZATOR

SPONSOR DIAMENTOWY

SPONSOR ZŁOTY

Sponsor Srebrny

PARTNERZY

PATRONATY MEDIALNE

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ
W 16 EDYCJI POLSKIEGO KONGRESU ITS?

Rejestracja