PROGRAM / AGENDA
XIV POLSKI KONGRES ITS

Dzień I, 16 maja 2022 r. / Day I, May 16, 2022 (Sala Irys)

08:00-09:00

Rejestracja, poranna kawa / Registration, morning coffee (sala Róża)

09:00-10:00

Sesja otwierająca / Opening Session

 1. Powitanie – Marek Litwin, Prezes Zarządu ITS POLSKA / Welcome address – Marek Litwin, President of the Board ITS POLSKA
 2. Wystąpienie otwierające Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury / Speech Rafał Weber, Secretary of State in the Ministry of Infrastructure
 3. Wystąpienie Józefa Zająca, Senatora RP, Członka Komisji Edukacji, Nauki i Sportu / Speech by Józef Zając, Senator of the Republic of Poland, Member of the Education, Science and Sport Committee
 4. Wystąpienie Jakuba Banaszka, Prezydenta Miasta Chełm / Speech by Jakub Banaszek, President of the City of Chełm
 5. Wystąpienie Tomasza Żuchowskiego, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad / Speech by Tomasz Żuchowski, General Director for National Roads and Motorways

Wystąpienie Mikołaja Wilda – Prezesa Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego / Speech by Mikołaj Wild, President, Solidarity Transport Hub Poland

10:00-10:20

Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy przy budowie Sandboxu Technologicznego ROSE City Lab w Chełmie – Jakub Banaszek, Prezydent Miasta i Marek Litwin, Prezes ITS POLSKA / 

The ceremonial signing of an agreement on cooperation for the implementation of the ROSE City Lab Technological Sandbox in Chełm – Jakub Banaszek, Mayor of the City and Marek Litwin, President of ITS POLSKA

10:20-10:50

Przerwa kawowa / Coffee break (sala Róża)

10:50-12:30

Sesja: Zastosowania systemów ITS w miastach

Session: Applications of ITS systems in cities

Moderator: Wiesław Graczyk

 1. System zarządzania strefą niestrzeżonego parkowania płatnego w Tarnowie / Management system for the unguarded paid parking zone in Tarnów – Wiktor Pabian, Urząd Miasta Tarnów
 2. Innowacje w systemach zarządzania ruchem miejskim, na przykładzie wdrożeń w Tarnowie, Wałbrzychu i Bielsku-Białej / Innovations in urban traffic management systems, based on the example of implementations in Tarnów, Wałbrzych and Bielsko-Biała – Dominik Weder, Sprint
 3. Zastosowania technologii analizy video oraz deep learnig w rozwiązaniach ITS/Traffic / Application of video analysis technology and deep learnig in ITS / Traffic solutions – Tomasz Goljaszewski, Hikvision Poland
 4. Realizacja priorytetu dla pojazdów uprzywilejowanych oraz preselekcji wagowej wraz z zatokami jako przykład zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach miejskich / Implementation of the priority for emergency vehicles and weight pre-selection with bays as an example of ensuring road safety on urban roads – Krzysztof Łakota, Urząd Miasta Rzeszów
 5. Inteligentny system ważenia pojazdów w ruchu (iWIM) – podsumowanie projektu badawczo-rozwojowego / Intelligent Weight in Motion System (iWIM) – Summary of research and development project – dr Artur Ryguła, APM Pro

Dyskusja / Discussion

12:30-12:40

Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między Tashkent State Transport University a Stowarzyszeniem Inteligentne Systemy Transportowe – prof. dr. Bakhodir Turaev, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i Marek Litwin, Prezes ITS POLSKA / The ceremonial signing of a cooperation agreement between Tashkent State Transport University and the Intelligent Transport Systems Association – prof. dr. Bakhodir Turaev, Vice-Rector for International Cooperation and Marek Litwin, President of ITS POLSKA

12:40-14:00

Lunch (poziom – 1)  

Sponsor:

14:00-15:00

Sesja: Wykorzystanie dużych zbiorów danych w transporcie

Session: The use of big data in transport

Moderator: Mariusz Kołkowski

 1. Sposoby wykorzystywania danych systemowych do planowania oraz realizacji polityki zarządzenia ruchem miasta Rzeszowa / Ways of using system data for planning and implementing the traffic management policy of the city of Rzeszów – Krzysztof Łakota, Urząd Miasta Rzeszów 
 2. Wykorzystanie big data w rozwiązaniach ITS / Using big data in ITS solutions – Jakub Stefaniak, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie 
 3. Systemy wykorzystania danych zużycia paliwa do poprawy efektywności planowania rozkładów / Systems of using fuel consumption data to improve the efficiency of scheduling planning – Piotr Rama, Zarząd Transportu Miejskiego w Toruniu

Dyskusja / Discussion

15:00-16:40

Sesja: Technologie ITS w transporcie publicznym

Session: ITS technologies in public transport

Moderator: Marek Litwin

 1. Smart Taryfa BKM 2.0 – optymalizacja płatności za przejazdy w Białostockiej Komunikacji Miejskiej – wdrożenie modelu płatności Visa Mass Transit Transaction (MTT) i Mastercard Pay As You Go (PaYg) / Smart Tariff BKM 2.0 – Optimization of payments for journeys in Białystok Public Transport – Implementation of the Visa Mass Transit Transaction (MTT) and Mastercard Pay As You Go (PaYg) payment models – Bogusław Prokop, Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej
 2. FALA – system poboru opłat integrujący wielu emitentów biletów / FALA – a toll collection system integrating multiple ticket issuers – Marcin Stefański, INNOBaltica
 3. Nowa linia tramwajowa w Toruniu / A new tram line in Toruń – Zbigniew Wyszogrodzki, Zarząd Transportu Miejskiego w Toruniu
 4. Priorytety dla Transportu Publicznego w Warszawie / Priorities for Public Transport in Warsaw – Krzysztof Szamotulski, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
 5. System zliczania pasażerów w GZM jako element Inteligentnego Systemu Transportowego / GZM’s automatic passenger counting system as an element of the ITS – Lucjan Dec, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Dyskusja / Discussion

16:40-17:40

Dyskusja panelowa: Przyszłość technologii płatności w transporcie publicznym

Panel discussion: The future of payment technology in public transport

Wprowadzenie i moderowanie: Bogusław Prokop – Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej

Uczestnicy: Grzegorz Malec – Zarząd Transportu Miejskiego Lublin; Paweł Rydzyński – INNOBaltica/Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu; Artur Jurgielewicz – Bank Pekao; Paulina Tyniec-Piszcz – Urząd Miasta Wrocław

17:40-18:00

Przerwa kawowa / Coffee break (sala Róża)

18:00

Finał XII edycji konkursu „LIDER ITS” / Finals of the 12th edition „LIDER ITS” Competition

Jubileuszowy koktajl z okazji 15-lecia Stowarzyszenia ITS POLSKA. Występ zespołu Pinakoteka. / Jubilee cocktail on the occasion of the 15th anniversary of the ITS POLSKA Association. Performance of the Pinakoteka band.

Dzień II, 17 maja 2022 r. / Day II, May 17, 2022 (sala Irys)

08:30

Poranna kawa /Morning coffee (sala Róża)

09:00-09:40

Sesja: Sztuczna Inteligencja w ITS (architektura rozwiązań ITS)

Session: Artificial Intelligence in ITS (ITS solutions architecture)

Moderator: Janusz Wróbel

 1. Optymalizacja ustawień sygnalizacji świetlnej przy pomocy grafowych sieci Neuronowych / Optimizing traffic light settings using graph neural networks – Paweł Gora, Łukasz Skowronek, Dominik Bogucki, Mehmet Latif Bolum, Grupa badawcza TensorCell
 2. Architektura FRAME w rozwiązaniach ITS / FRAME architecture in ITS solutions – Andrzej Kobuszewski

Dyskusja / Discussion

09:40-11:00

Dyskusja panelowa: Strefy „czystego” transportu w miastach a rozwiązania ITS

Panel discussion: „Clean” transport zones in cities and ITS solutions

Wprowadzenie i moderowanie: Adrian Mazur – Ministerstwo Infrastruktury

Uczestnicy: Tomasz Tosza – Miejski Zarząd Dróg i Mostów Jaworzno, Ewa Wolniewicz-Warska – Kapsch Telematic Services, Marek Popiołek – Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Łukasz Puchalski – Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie; Tamas Dombi – Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym w Warszawie

11:00-11:30

Przerwa kawowa / Coffee break (sala Róża)

11:30-12:30

Dyskusja panelowa: Miejska mobilność powietrzna (Urban Air Mobility) niezbędnym elementem w koncepcji zrównoważonego rozwoju miast – Smart City

Panel discussion: Urban Air Mobility as a necessary element in the concept of sustainable urban development – Smart City

Moderator: Jarosław Paszyn – Polski Klub Lotniczy

Uczestnicy: Paweł Szymański – Dyrektor Departamentu BSP Urząd Lotnictwa Cywilnego, Maciej Włodarczyk – Kierownik Działu Zarządzania BSP PAŻP, Joanna Wieczorek – specjalista prawa lotniczego, Radosław Fellner – Starszy specjalista Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego SGSP, Tomasz Kamiński – Instytut Transportu Samochodowego

12:30-13:30

Lunch (poziom -1)

13:30-14:30

Sesja dyskusyjna: Laboratorium ITS w Chełmie

Discussion session: ITS Laboratory in Chełm

Wprowadzenie i moderownie: Marek Litwin

 1. Laboratorium ITS w perspektywie Miasta Chełm / ITS Laboratory in the perspective of the City of Chełm – Mariusz Rudzki, Urząd Miasta Chełm
 2. Broomee – system do transportu zbiorowego na życzenie / Broomee – mass transit system on request – Paweł Gora, Uniwersytet Warszawski
 3. Laboratorium ITS jako platforma B+R / ITS laboratory as a R&D platform – Tomasz Kamiński, Instytut Transportu Samochodowego

ITS Lab in AIOT traffic system / ITS Lab in AIOT traffic system – Tomasz Goljaszewski, Hikvision Poland

14:30-15:00

Sesja końcowa / Ending Session (dyskusja / discussion, podsumowanie / summary)

Zakończenie kongresu / End of the congress

15:00

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ITS POLSKA

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie / The organisers reserve the right to change the above agenda.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ
W 15 EDYCJI POLSKIEGO KONGRESU ITS?

Rejestracja